Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Ordensregler revidert på årsmøtet 2018

Publisert 10-03-2020

ORDENSREGLER SANDSTRANDA BOLIGSAMEIE  
1. INNLEDNING  
Styret har i henhold til vedtektene for Sameiet Sandstranda utarbeidet følgende forslag til ordensregler for bygningsmassen og hertil tilhørende utvendige anlegg. Der det er konflikt mellom regler og sameiets vedtekter, har vedtektene forrang.

1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer, besøkende eller andre som benytter sameierens leilighet og fellesareal, herunder eventuelle fremleietakere.  
1.2 Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten. Husk at en lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et vesentlig bidrag til et godt bomiljø.  
1.3 I særlige tilfeller gis styret fullmakt til å iverksette en ny regel, gyldig frem til neste sameie-møte.
1.4 Styret har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser.
 
2. FELLESAREAL
2.1 Det tas som en selvfølge at beboerne ikke kaster avfall eller annet på eiendommens fellesareal, men heller plukker opp slikt som er henslengt, og ellers medvirker til at eiendommen holdes velstelt og ryddig.  
2.2 Alle inngangspartier skal til enhver tid være låst, inkludert port til garasjeanlegg.
2.3 Det er forbudt å røyke i innendørs fellesarealer. Det er ikke tillatt å stumpe sigaretter eller etterlate seg snusposer ved inngang, ute eller inne ved fellesareal.  
2.4 Så vel utendørs som innendørs fellesareal skal behandles aktsomt.  Herunder forsvarlig bruk av lekeapparater.
2.5 Reklame/uønsket post skal kastes i papirsøppelen.  
2.6 Av hensyn til trappevask og generell adkomst i ganger, trapper o.l skal ikke hensettes møbler eller noen form for gjenstander. Litt pynting til jul, for de som måtte ønske det, er allikevel tillatt.  Det er heller ikke tillatt å sette fra seg poser med søppel eller annet avfall.

Fellesgangen skal heller ikke benyttes som garderobe for klær, skotøy, barnevogner, leketøy eller handlevogner.  
2.9 Fellesrom kan ikke bygningsmessig forandres uten særskilt styrebehandling. Større endringer skal fremlegges på sameiermøte, hvor simpelt flertall er avgjørende.   
2.10 Styre kan avgjøre mindre tilleggsarbeider til felles nytte og glede, samt bruksfordeler.   
2.11 Beboere plikter å verne om trær, plener og andre ytre anlegg.
 
3. VEDLIKEHOLD, OMBYGGING OG ENDRING AV EGEN SEKSJONER  
3.1 Vedrørende vedlikeholdsplikt, se sameiets vedtekter § 4
3.2 Ved ombygginger i seksjonene, se sameiets vedtekter § 4-3.

4. BALKONGER
4.1 Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på balkongene som kan være til sjenanse, eller som kan falle ned fra balkongene. Blomsterkasser o.l. må henges på innsiden av ballkongene.   
4.2 Det skal tas behørig hensyn til naboer ved rengjøring av terrasser. Tepper og tøy må ikke ristes eller tørkes på utsiden av balkonger eller fra vinduer.  
4.3 Lufting av tøy og lignende er bare tillatt når dette ikke er til sjenanse.   
4.4 Det er kun tillatt å grille på balkong med gassgrill eller elektrisk grill.  
4.5 Det er ikke tillatt å endre på balkongens utseende herunder brystvern og balkonggjerder.   
4.6 Maling av vegger og tak innenfor sameierens balkong kan kun gjøres etter avtale med styret.  
4.7 Utvendig, fastmontert, solavskjerming og/eller vindskjerming (markiser, persienner, levegger) på balkonger og vinduer må følge sameiets avtalte retningslinjer. Sameiets årsmøte har i april 2019 vedtatt følgende:
 Det kan ikke settes opp markiser. Unntatt er: 6. etasje A, B, C og 5. etasje i D-blokka hvor det ikke er overbygd terrasse og dermed ikke tak over terrassen. Dette etter søknad til styret.  I de øvrige etasjer kan det settes opp uttrekkbare levegger med max. høyde 160 cm.  Fargen skal være grå lik de screens som allerede er satt opp. RAL 9006 fargekode T71308 - A INN  Solskjerming på vinduer skal være screens Ral 9006 med farge T71308 - A INN  Nedtrekkbare screens tillates opphengt for sol-/vindavskjerming på terrassen. Ral 9006 med farge T71308 - A INN  
4.8 Pynting til jul eller andre høytider er tillat. Fargede/blinkende lys kan være til sjenanse for naboer og er ikke tillatt.

5. RO OG ORDEN   
5.1 fra klokken 23.00 til klokken 07.00 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på at høy musikk og samtale på ballkongene forstyrrer beboerne. 
5.2 I tidsrommet klokken 23.00 til klokken 07.00 skal det ikke spilles musikk med dører eller vinduer oppe.  
5.3 Skal man ha selskap er det god skikk å varsle sine naboer.  
5.4 Håndverksmessige arbeider innenfor egen leilighet skal kun skje i tiden klokken 07.00 til klokken 21.00 i hverdagene, i helg og helligdager mellom klokken 12.00 til 18.00.

6. SKILT OG OPPSLAG   
6.1 Navneskilt på ringeklokker, postkasser og ved inngangsdører skal være ensartet og av den type som styret bestemmer. Informasjon om bestilling av skilter og postkasser fås ved henvendelse til styret. Ved utleie av leilighet er det utleiers plikt å bekoste dette. Ved salg av leilighet plikter ny eier å bekoste dette.  
6.2 Private oppslag utendørs eller innendørs tillattes kun på oppsatte tavler. Styret forbeholder seg retten til å fjerne upassende oppslag og til å rydde på tavlene.

7. BREDBÅND     
7.1 Samtlige leiligheter er knyttet til gårdens bredbåndsannlegg. Det er ikke tillatt å koble seg til anlegget annet enn med godkjent utstyr.  
7.2 Det er ikke tillatt å sette opp private antenner utenfor leilighetene. 
 
8. SØPPEL/KILDESORTERING  
8.1 Alt søppel skal pakkes godt inn, og kastes i riktige containere. Det må ikke kastes brennende, lett antennelig avfall. Vær nøye med å knyte igjen søppelposen slik at vi ikke får unødvendige forsøpling og lukt i anleggene.   
8.2 Alt øvrig avfall skal den enkelte beboer selv frakte til kommunens gjenvinningsstasjon.
   
9. BOD   
9.1 Hver seksjon har fått anvist en bod. Leietagerne må selv besørge renhold og holde boden låst.  
9.2 Det er ikke tillatt å hensette gjenstander utenfor bodene eller for øvrig i eiendommens kjeller/garasje.  
9.3 Det er ikke lov å koble seg til det elektriske anlegget i bodene.
 
10. SYKLER
10.1 Sykler skal plasseres i sykkelstativ. 
 
11. DYREHOLD    
11.1 Forsvarlig dyrehold er tillatt. Dyr skal holdes i bånd i sameiets omgivelser/på sameiets områder. Det er ikke tillatt å lufte hunder, katter eller andre husdyr på platåene i 1. etasje.
Det er ikke ønskelig med reptiler som kjæledyr i Sandstranda Boligsameie.
11.2 Mating av fugler, samt montering av fuglebrett/kasser, er ikke tillatt.  Mating av fuglearter på elven, oppfordres til å skje ved bruenden. «Hundeposer» benyttes når hunden legger igjen sine visittkort.
11.3 Støy fra dyr som er til sjenanser for beboerne tillattes ikke. Dette må forståes som f.eks. høy, langvarig og/eller gjentatt støy.  
 
12. GARASJE  
12.1 Det er kun tillatt for parkering på anviste og oppmerkede plasser i garasjeanlegget. Ved utlån/utleie av parkeringsplass, er det eiers ansvar å gjøre låne/leietaker kjent med sameiets vedtekter og ordensregler.  
12.2 Garasjen skal kun benyttes til parkering, det er ikke tillatt annen aktivitet (lek, vask av biler, rusing av bilmotorer og lignende).   
12.3 Oppbevaring av dyr i garasje er ikke tillatt.  
12.4 Vask og reparasjoner som medføre oljesøl og annen tilsmussing er ikke tillatt på sameiets fellesarealer.
 
13. PARKERING OG KJØRING  
13.1 Det er kun lov for gjester å parkere på anviste gjeste plasser ved avfallskontainere. Plassene utenfor inngangene er kun til av og på lessing.  
13.2 Det henstilles til alle som kjører på sameiets eiendom om å utvise mest mulig hensyn. Fartsgrensen på området10 km/t. Rusing av motor og tomgangskjøring bør unngås, og spesielt tidlig på morgenen og sent på kvelden.   
13.3 Det er ikke tillatt å kjøre/snu kjøretøy på plener.

14. TRYGGHET  
14.1 For beboerens egen sikkerhet skal hovedinngangsdørene aldri blokkers i åpen stilling.   
14.2 Slipp aldri inn personer du ikke kjenner via calling anlegget, garasjeporter eller via hovedinngangene.  
14.3 Det er ikke lov å slippe inn dørselgere.  
14.4 Fyrverkeri er kun tillatt rundt midnatt på nyttårsaften. Fyrverkeri kan kun sendes opp helt ytterst ved elvekanten, avfyres kun når forsvarlighet foreligger. (eks. vind, alkohol, folkemengder)  
14.5 Det er ikke tillatt å oppbevare propanflasker i leiligheter og boder på grunn av brann- og eksplosjonsfare. Det gjelder også flasker som er tomme. Ved bruk av propandrevet grill, varmeovner m.m. på balkonger skal tilknytning skje til godkjent propankilde.  

15. MELDEPLIKT   
15.1 Beboere plikter til å underrette styret om lekkasjer, skader, mangler o.l. som kan berøre andres leiligheter og/eller fellesarealer.  
15.2 Sameier plikter å sørge for at den/de som til enhver tid bebor sameieres leilighet, skal ha fått utlevert husordensreglene og sameiets vedtekter.  
 
16. ENDRINGER   
16.1 Sameiermøte kan endre husordensreglene dersom dette er nødvendig for eiendommens ivaretakelse og beboers trivsel. 

17. SANKSJONER  
17.1 Enhver sameier er ansvarlig for skader og/eller kostnader som påføres boligsameiet eller sameiets eiendeler, av beboere eller besøkende i vedkommende leilighet.   
17.2 Utgifter til fjerning av søppel, rot og gjenstander som sameier ikke har fjernet fra fellesområder etter skriftlig varsel, vil bli belastet den sameier dette gjelder. Utgifter styret måtte ha i forbindelse med husbråk og overtredelser av øvrige ordensregler, kan belastes den sameier som forårsaker støy og overtredelser. Utgifter kan være utrykning, megling, telefonutgifter etc.  
17.3 Gjennomføring av ombygginger som styret vurderer medfører økt fare for framtidig skade eller økt vedlikehold, samt oppsetting av vind- og solskjerming som ligger utenfor retningslinjene og som styret mener påvirker fasadens enhetlige preg, skal vurderes og behandles som mislighold av eierens plikter, jf. Vedtektene paragraf 6.  
17.4 Styret kan iverksette sanksjoner ovenfor sameier som bryter ordensreglene. Det gjelder ved gjentatte brudd. Det kan forutsettes at gjeldende sameier er skriftlig informert om angjeldende ordensregler og brudd på disse.  
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Sandstranda 32-38
3055 Krokstadelva